spolki

Zarząd ASM Group S.A., spółki której współzałożycielem i prezesem jest Adam Stańczak, 1 września podpisał z KPW Audyt Sp. z o.o. umowę na przeprowadzenie badań jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ASM Group S.A., przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. oraz przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group S.A. Umowa obejmuje przeprowadzenie badań i przeglądów łącznie za okresy od 1.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

ASM Group to spółka holdingowa, zarządzająca grupą kapitałową w skład której wchodzą spółki specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Grupa ASM działa na rynku polskim, włoskim, niemieckim, austriackim oraz szwajcarskim. ASM Group S.A. jest reprezentowana przez Zarząd w składzie: Adam Stańczak – Prezes Zarządu, Łukasz Stańczak – Członek Zarządu, dr Krzysztof Przybyłowski – Członek Zarządu oraz Weronika Wagner – Członek Zarządu, powołany w kwietniu zeszłego roku. Poprzedni, odwołany zarząd, który po 22 kwietnia 2021 r. nie posiadał żadnego umocowania do reprezentowania spółki, nie przekazywał danych prawowitemu zarządowi, co uniemożliwiało prowadzenie normalnej działalności operacyjnej, a także prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z posiadanego statusu spółki publicznej.

Zarząd ASM

Obecny Zarząd ASM Group konsekwentnie wypełnia zalecenia UKNF dotyczące ww. obowiązków, czego dowodem jest podpisanie umowy z firmą audytorską. Pozwoli to na sporządzenie zaległych i przyszłych raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych spółki, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz poddanie ich badaniu przez biegłego rewidenta.

Za nami bardzo intensywny i pełen wyzwań czas, w którym musieliśmy  skoncentrować się na uporządkowaniu  sytuacji spółki holdingowej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju spółek z Grupy ASM. Podpisanie umowy z wybraną przez Radę Nadzorczą ASM Group  do przeprowadzenia badań i przeglądów firmą audytorską to ważny krok na drodze do ustabilizowania sytuacji spółki i przywrócenia zaufania  inwestorów – komentuje Adam Stańczak, prezes Zarządu ASM Group. –  Nieprzerwana i efektywna działalność spółek zależnych, które obsługują ponad 1000 klientów na 5 rynkach dodatkowo motywuje nas do zwiększania naszych wysiłków  na rzecz przywrócenia  właściwej pozycji  ASM Group na rynku – dodaje prezes Adam Stańczak.

KPW Audyt Sp. z o.o jest uprawniona do przeprowadzania ustawowego badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Zawarta 1 września br. przez Zarząd ASM Group S.A. umowa obejmuje:

  • przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oraz od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group S.A. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oraz od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz
  • przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oraz od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz
  • przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group S.A. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oraz od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zarząd ASM Group kontynuuje działania mające na celu przywrócenie normalnej działalności Grupy ASM oraz jej dalszy rozwój. Dzięki odzyskaniu pod koniec czerwca dostępu do ESPI przywrócił transparentną komunikację z rynkiem. Jednocześnie planuje nowe partnerstwa biznesowe i pracuje nad nową strategią rozwoju.